กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

 

ผู้บริหาร

DirSurasak.jpg

นายสุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมทั่วไป

 
      
webportal16200006662.jpg webportal16200006662.jpg webportal16200006662.jpg 

นายธนา ปลั่งสอน 
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
ส่วนตรวจสอบทางเทคนิค

 

 นายประพนธ์ ใหญ่สูงเนิน
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
ส่วนมาตรฐานการออกแบบ

 

นายจิระวิวัฒน์ นิคม
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
ส่วนควบคุมโรงงาน

 
      

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg

 

 

 กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

 

ส่วนตรวจสอบทางเทคนิค(3)

3.1.jpg

นายธนา ปลั่งสอน 
วิศวกรชำนาญการพิเศษ

  
        
3.2.jpg 3.3.jpg 3.4.jpg 3.5.jpg 
 นายวีระชัย มุขประดับ 
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
  นายมานะ ฉินทองประเสริฐ
วิศวกโยธาชำนาญการ
  นายสัญญา ยิ้มศิริวัฒนะ 
วิศวกรไฟฟ้าชำนานการ
  นายศิวกร เบ็ดเสร็จ 
วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ
 
        
        
3.6.jpg 3.8.jpg 3.9.jpg 3.10.jpg 
นายผจงอัฑฒ์ จุ่นจ่าง 
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 นายธนารัตน์ บุญพุธ 
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
 นายอุปพงศ์ ศรีเมือง 
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 นายยุทธกร ทาศรีภู 
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 
        
        
3.7.jpg 3.12.jpg 3.13.jpg 3.11.jpg 
 นายยงยุทธ จันทร์ภักดี 
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
  นายเจน เชื้อวงษ์ 
พนักงานขับรถยนต์
  นายอณัฐชัย เติมกระโทก 
พนักงทั่วไป
  นายณรงค์ ไทรนนทรีย์ 
นายช่างเทคนิค
 
        

 

 

ส่วนควบคุมโรงงาน(4)

4.1.jpg

นายจิรวิวัฒน์ นิคม 
วิศวกรชำนาญการพิเศษ

  

        
4.2.jpg 4.4.jpg 4.3.jpg 4.5.jpg 
นายสมจิตต์ คำทรัพย์ 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 นายธีระชัย สมานทรัพย์ 
วิศวกรไฟฟ้าชำาญการ
 นายมนตรี รัศมี 
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
 นายนันทพงศ์พล รักษ์ยศ 
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
 
        
          
4.6.jpg 4.7.jpg 4.8.jpg 4.9.jpg   
นายณัชชา ศรีงานเมือง 
นายช่าวโยธาชำนาญงาน
 นายดุษฏี ศรีสุข 
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
 นางพรทิพย์ คนงาม 
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 นายกฤษณบดี พลวาปี 
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
 นายอานนท์ นันทฤชัย 
นายช่างโยธา
 
          

 

 

ส่วนมาตรฐานการออกแบบ(5)

 

นายประพนธ์ ใหญ่สูงเนิน 
วิศวกรชำนาญการพิเศษ

  

        
        
นายสุเวช พงษาพันธ์ 
วิศวกรโยธาชำนาญการ
 นายต่อศักดิ์ สุทธิจิตต์ 
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
 นายขวัญชัย สหชาตินิยมพันธุ์ 
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 นายภาณุมาศ มุทธานุวัฒน์ 
วิศวกรดธาชำนาญการ
 
        
        
        
นางสาวปิยะมาศ ลิมป์พิทักษ์พงศ์ 
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 นายชัยณรงค์ แพงศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 นายมนัส พลอยเพชร 
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 นายพิศาล สิงห์พันธ์ 
นายช่างไฟฟ้า
 
        

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป(2)

 

นางสุปราณี วชิรวิรุฬห์ 
วเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  

        
        
นางสาวเปรมจิตร นิลมาก 
เจ้าพนักงานธุรการชำาญงาน
 นางวัชรี ไชยเวทย์ 
วเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 นางวรรณภา เรืองศรี 
วเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน